Podmínky věrnostního programu

Všeobecná pravidla věrnostního programu

Platná od 25. 5. 2018

Preambule

Věrnostní program obchodního centra Central Jablonec (dále jen „Program“) je program pro zákazníky obchodního centra Central Jablonec umístěného na adrese Komenského 18, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 01 (dále jen „Obchodní centrum“), jehož provozovatelem je společnost CRESTYL properties s.r.o., se sídlem Boudníkova 2506/1, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 27621588, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, C 119506 (dále jen „Provozovatel“). Tento Program je zaměřen na poskytování nadstandardních výhod pro stálé zákazníky Obchodního centra.

Vznik členství v Programu

Členem Programu se může stát kterákoliv fyzická osoba s korespondenční adresou v České republice, která souhlasí se Všeobecnými pravidly Programu. Členem Programu se nemůže stát právnická osoba. Členství je bezplatné. Zájemce se stane členem Programu poté, co řádně vyplní registrační formulář (dále jen „Přihláška“), vysloví souhlas se Všeobecnými pravidly Programu a tyto dokumenty budou doručeny Provozovateli (ať již prostřednictvím registrace na www.centraljablonec.cz nebo osobním předáním na infostánku Obchodního centra, který je umístěný v 0. patře Obchodního centra; tento infostánek dále jen „Recepce“). Člen Programu může čerpat výhody členství v Programu poté, co obdrží od Provozovatele kartu Programu (dále jen „Karta“) a podepíše ji. Na každého člena Programu může být současně vystavena pouze jedna Karta. Člen Programu je povinen chránit Kartu před jejím zneužitím nebo ztrátou. V případě ztráty, odcizení nebo znehodnocení Karty je člen Programu povinen tuto skutečnost oznámit na Recepci nebo e-mailem na adresu info@centraljablonec.cz, přičemž na základě tohoto ohlášení mu bude Karta zablokována. Spolu s oznámením o ztrátě, odcizení nebo znehodnocení Karty je člen Programu oprávněn požádat o vydání nové Karty, na kterou mu budou převedeny body z původní Karty. Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé zneužitím Karty neoprávněnou osobou. Členy Programu se mohou stát i zaměstnanci obchodů Obchodního centra, správy Obchodního centra a dalších společností, které provádějí podnikatelskou činnost pro Provozovatele.

Zrušení členství

Provozovatel je oprávněn zrušit členství v Programu z těchto důvodů:

  • Členovi Programu nebyly během dvou let připsány na Kartu žádné body.
  • Člen Programu uvedl nesprávné údaje v Přihlášce.
  • Člen Programu se dopustil jednání v rozporu s Všeobecnými pravidly Programu.
  • Člen Programu odvolal svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.

O zrušení členství z výše uvedených důvodů bude člen Programu informován na e-mail uvedený v Přihlášce, resp. na e-mail, který člen Programu následně oznámil Provozovateli v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami Programu. Provozovatel je povinen zrušit členství v Programu na žádost člena Programu, která bude zaslaná e-mailem na info@centraljablonec.cz.

Přístup k osobnímu účtu v Programu

Člen Programu se může informovat o výši bodů na Kartě na Recepci nebo jiných infostáncích Obchodního centra kdykoliv v provozních hodinách Recepce, tj. od pondělí do neděle, od 10.00 do 18.00 hod., a dále na internetových stránkách www.centraljablonec.cz.

Ochrana osobních údajů členů Programu

Zájemce svým podpisem na Přihlášce (resp. vyplněním Přihlášky na www.centraljablonec.cz) akceptuje Všeobecná pravidla Programu. Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje uvedené v Přihlášce, jakož i údaje získané v souvislosti s používáním Karty pro účely realizace Programu a vyhodnocování soutěží a udělování odměn v rámci Programu podle Všeobecných pravidel Programu v souladu s Nařízením EU č. 2016/679 (GDPR) a souvisejícími právními předpisy na ochranu osobních údajů (dále také jen „Zákon”).

Pokud k tomu udělí člen Programu svůj souhlas, bude Provozovatel moci bezplatně zveřejnit jméno a příjmení člena Programu, případně jeho fotografii nebo místo bydliště, v médiích a v propagačních a reklamních materiálech Provozovatele (zejména, avšak bez omezení, na www.centraljablonec.cz, nebo facebookové stránce Provozovatele a v newsletterech Obchodního centra), a to v případě, že člen Programu bude odměněn v rámci Programu. Pokud výherce odměny svůj souhlas neudělí, Provozovatel je oprávněn zveřejnit pouze neúplné jméno výherce.

Provozovatel bude členům Programu zasílat obchodní sdělení ve formě Newsletteru v elektronické formě, obsahující informace o akcích Provozovatele. Členové programu mají právo odmítnout další zasílání Newsletteru tím, že kliknou na odkaz v každém emailu se zaslaným Newsletterem “Odhlásit z dalšího zasílání Newsletteru”.

Zpracovávané osobní údaje bude Provozovatel zpracovávat po dobu členství v Programu, nebo do odvolání souhlasu ve vztahu ke zpracování, k němuž člen Programu udělil svůj souhlas (viz výše). Pokud člen svou kartu víc jak 3 roky nepoužije, bude zrušena a údaje smazány.

Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje prostřednictvím svých zaměstnanců a dále prostřednictvím třetích osob, se kterými bude mít uzavřenou písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů v souladu se Zákonem.

Provozovatel nemá v úmyslu předat osobní údaje členů Programu do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Provozovatel rovněž nebude používat osobní údaje členů Programu pro účely pouze automatizovaného rozhodování.

Každý člen Programu je v případě, že dojde ke změně jeho osobních údajů, povinen aktualizovat své osobní údaje, zejména korespondenční a e-mailovou adresu. Učiní tak prostřednictvím účtu člena Programu na www.centralJablonec.cz nebo e-mailem na adresu info@centralJablonec.cz.

Předpisy  na  ochranu  osobních  údajů  přiznávají  členům  Programu  následující práva:

Právo na přístup, které znamená právo subjektu údajů vyžadovat od Provozovatele informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány. Pokud Provozovatel osobní údaje zpracovává, subjekt údajů má právo je od něj získat spolu s dalšími informacemi týkajícími se jejich zpracování.

Právo na výmaz představuje povinnost Provozovatele zlikvidovat osobní údaje, které zpracovává o příslušném subjektu údajů, pokud je splněna alespoň jedna podmínka:

(a)  osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

(b)  subjekt údajů odvolal svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a na straně  Provozovatele  neexistuje  žádný  další  právní  důvod  pro  jejich zpracování;

(c)  subjekt údajů vznese námitky proti zpracování svých osobních údajů a na straně Provozovatele neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;

(d)  osobní údaje byly zpracovávány protiprávně;

(e)  osobní údaje musí být vymazány ke splnění naší právní povinnosti;

(f)  osobní  údaje  byly  shromážděny  v  souvislosti  s  nabídkou  služeb informační společnosti.

Výše uvedené podmínky se neuplatní, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné:

(a)  pro výkon práva na svobodu projevu a informace;

(b)  pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na nás vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je Provozovatel pověřen;

(c)  z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;

(d)  pro  účely  archivace  ve  veřejném  zájmu,  pro  účely  vědeckého  či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že  by  právo  na  výmaz  znemožnilo  nebo  vážně  ohrozilo  splnění  cílů uvedeného zpracování; nebo

(e)  pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování představuje právo subjektů údajů na to, aby Provozovatel omezil zpracování jejich osobních údajů, pokud:

(a)  subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, které o něm Provozovatel zpracovává,  a  to  na  dobu  potřebnou  k  tomu,  aby  Provozovatel  mohl přesnost osobních údajů ověřit;

(b)  zpracování osobních údajů je protiprávní, ale Provozovatel odmítá jejich výmaz a subjekt údajů žádá místo toho o omezení jejich použití;

(c)  zpracování osobních údajů již není ze strany Provozovatele potřebné, ale subjekt  údajů  je  požaduje  pro  určení,  výkon  nebo  obhajobu  svých nároků; nebo

(d)  subjekt  údajů  vznesl  námitku  proti  zpracování  z  důvodu  rozhodování pouze  na  základě  automatizovaného  zpracování,  dokud  nebude ověřeno,  zda  oprávněné  důvody  Provozovatele  převažují  nad oprávněnými důvody subjektu údajů. Pokud bylo zpracování omezeno na základě některého z výše uvedených důvodů, mohou být dotčené osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovávány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu. O zrušení omezení zpracování osobních údajů je Provozovatel povinen subjekt údajů předem informovat.

Právo na přenositelnost představuje právo subjektu údajů získat své osobní údaje, jež Provozovateli poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a to v případě, že

(a)  zpracování osobních údajů je založeno na souhlasu nebo na smlouvě; a

(b)  zpracování se provádí automatizovaně.

Při výkonu svého práva na přenositelnost má subjekt údajů právo na to, aby Provozovatel jeho osobní údaje předal přímo jinému správci. To neplatí, pokud není předání technicky možné. Právo na přenositelnost se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, a to včetně profilování. Pokud subjekt údajů tohoto práva využije, Provozovatel nebude dále jeho osobní údaje zpracovávat, dokud neprokáže závažné a oprávněné důvody, které musí převažovat nad právy a zájmy subjektu údajů. Dále může Provozovatel takovéto osobní údaje zpracovávat, pokud je to potřebné pro výkon a obhajobu právních nároků. V případě, že je námitka vznesena proti zpracování pro účely přímého marketingu, oprávněné důvody Provozovatele se již nezkoumají.

Pokud  Provozovatel  zpracovává  osobní  údaje  na  základě  souhlasu  subjektu  údajů, subjekt údajů má právo tento souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu však nemá vliv na oprávněnost zpracování osobních údajů do doby odvolání souhlasu. Člen  Programu,  který  chce  využít  kterékoli  z jeho  práv,  by  měl  kontaktovat Provozovatele na níže uvedené adrese. Provozovatel může za vyřízení žádosti účtovat poplatek, pouze pokud to dovolují příslušné právní předpisy. V případě jakýchkoliv podnětů, dotazů nebo nejasností v souvislosti se zpracováním osobních údajů včetně stížností se členové Programu mohou obrátit na Provozovatele, poštovní adresa CRESTYL properties s.r.o., se sídlem Boudníkova 2506/1, Libeň, 180 00 Praha 8, k rukám Správy CJ, email info@centralJablonec.cz.

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se rovněž lze obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk.  Sochora  27,  170  00  Praha  7,  email:  posta@uoou.cz,  WWW: https://www.uoou.cz.

Závěrečná ustanovení

Tento Program je vyhlášen na dobu neurčitou. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv upravit všeobecná pravidla Programu, zvláště pak podmínky a způsob, jakým jsou členům Programu připisovány body a podmínky získání Poukazů (včetně rozšíření nebo omezení udělování bodů,

např. při mimořádných akcích), s výjimkou ustanovení o bezplatnosti členství. Členové Programu budou o těchto změnách informováni na www.centraljablonec.cz a na e-mail člena Programu uvedený na Přihlášce, resp. na e-mail, který člen Programu následně oznámil Provozovateli v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami Programu; aktuální znění Všeobecných pravidel Programu je dostupné na vyžádání rovněž na Recepci. Změna Všeobecných pravidel Programu je účinná jejich uveřejněním na www.centraljablonec.cz, popř. dnem, který je uveden na www.centraljablonec.cz jako den nabytí účinnosti změny Všeobecných pravidel Programu. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit činnost Programu bez jakékoliv náhrady členům Programu. Datum ukončení Programu bude oznámeno na www.centraljablonec.cz a na e-mail člena Programu uvedený na Přihlášce, resp. na e-mail, který člen Programu následně oznámil Provozovateli v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami Programu. Ukončení Programu je účinné uveřejněním o jeho ukončení na www.centraljablonec.cz, popř. dnem, který je uveden na www.centraljablonec.cz jako den ukončení Programu.

Tento Program je marketingovou akcí (reklamou), nikoliv veřejným příslibem či návrhem smlouvy. Na výhry, odměny a zvýhodnění neexistuje právní nárok.

Kontaktní adresa:

CRESTYL properties s.r.o., se sídlem Boudníkova 2506/1, Libeň, 180 00 Praha 8, k rukám Správy CJ.